[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R9 > 7. Kế toán muốn có thể đối chiếu dữ liệu kế toán trên AMIS 1.0 với dữ liệu sau khi chuyển đổi lên AMIS 2.0

7. Kế toán muốn có thể đối chiếu dữ liệu kế toán trên AMIS 1.0 với dữ liệu sau khi chuyển đổi lên AMIS 2.0


  
1. Mục đích
    Bổ sung thêm Báo cáo đối chiếu dữ liệu AMIS 2.0 với AMIS 1.0 để Kế toán có thể đối chiếu dữ liệu kế toán trên AMIS 1.0 với dữ liệu sau khi chuyển đổi lên AMIS 2.0.
2. Chi tiết thay đổi 

   Từ phiên bản R9 trở đi: Đối với dữ liệu chuyển đổi từ AMIS 1.0, bổ sung thêm mẫu Báo cáo đối chiếu dữ liệu AMIS 2.0 với AMIS 1.0.
   
Để đối chiếu dữ liệu kế toán trên AMIS.VN 1.0 so với dữ liệu sau khi chuyển đổi lên AMIS.VN 2.0 thực hiện như sau:

1. Kế toán vào Báo cáo. Tại nhóm Báo cáo đối chiếu, chọn Báo cáo đối chiếu dữ liệu chuyển đổi từ AMIS1 lên AMIS2.


2. Chọn tham số Thống kê theo: Bảng cân đối tài khoản (số dư 1 bên) để biết được các tài khoản có phát sinh chênh lệch. Nhấn Đồng ý.

3. Với những tài khoản có phát sinh chênh lệch thì nhấn đúp chuột vào số tài khoản để xem được báo cáo đối chiếu số phát sinh tài khoản. Giúp  biết được ngày phát sinh chênh lệch và số tiền chênh lệch tương ứng với từng tài khoản.

         
Lưu ý
: Với các dữ liệu không phải là dữ liệu AMIS.VN 1.0 chuyển đổi lên thì vẫn có thể xem được báo cáo bằng cách:

  


Xem thêm