[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R9 > 4. Trên phiếu chi, ủy nhiệm chi có thể nhập được thông tin Địa chỉ nhà cung cấp ở tab thuế để phục vụ cho việc kiểm tra hóa đơn là ở địa chỉ nào mà không cần phải mở hóa đơn ra xem

4. Trên phiếu chi, ủy nhiệm chi có thể nhập được thông tin Địa chỉ nhà cung cấp ở tab thuế để phục vụ cho việc kiểm tra hóa đơn là ở địa chỉ nào mà không cần phải mở hóa đơn ra xem


  
1. Mục đích
    Bổ sung thông tin Địa chỉ Nhà cung cấp ở tab Thuế trên Phiếu chi, Ủy nhiệm chi để Kế toán có thể kiểm tra hóa đơn là ở địa chỉ nào một cách dễ dàng mà không phải mở hóa đơn ra xem.
2. Các bước thực hiện
  • Để hiển thị được cột Địa chỉ NCC trên tab Thuế của Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Séc chuyển khoản, Séc tiền mặt thực hiện như sau

  1. Sửa mẫu chứng từ để hiển thị cột Địa chỉ NCC trên tab Thuế.
     
    
2. Sau khi sửa mẫu, thông tin địa chỉ NCC hiển thị như sau:
    

  

     

           
      

        
         


   
                       
                             


                           
                         
                           
                                  
                           
Xem thêm