[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Khi trên AMIS.VN-Kế toán, kế toán thêm mới/sửa danh mục khách hàng có trên AMIS.VN-Bán hàng thì cần tự động cập nhật lên AMIS.VN-Bán hàng để đảm bảo quản lý thống nhất
2. Cải tiến báo cáo doanh số hợp đồng theo đơn vị: bổ sung thêm đơn vị và nhân viên thực hiện
3. Khi trên AMIS.VN-Kế toán, kế toán thêm mới/sửa danh mục VTHH có trên AMIS.VN-Bán hàng thì cần tự động cập nhật lên AMIS.VN-Bán hàng để đảm bảo quản lý thống nhất
4. Kế toán BTC muốn trên phiếu chi, ủy nhiệm chi có thể nhập được thông tin Địa chỉ nhà cung cấp ở tab thuế để phục vụ cho việc kiểm tra hóa đơn là ở địa chỉ nào mà không cần phải mở hóa đơn ra xem
5. Khi in Hóa đơn bán hàng, kế toán muốn thông tin Công nợ cũ phản ánh đúng giá trị trong trường hợp cùng 1 ngày, 1 khách hàng phát sinh nhiều chứng từ bán hàng chưa thanh toán
6. Cho phép AMIS.VN-Kế toán có thể làm việc Offline ngay cả khi máy đang có mạng
7. Kế toán muốn có thể đối chiếu dữ liệu kế toán trên AMIS 1.0 với dữ liệu sau khi chuyển đổi lên AMIS 2.0
8. Kế toán muốn chuyển các mẫu chứng từ đã sửa ở AMIS 1.0 lên AMIS 2.0 để có thể tiếp tục sử dụng và cải tiến tool chuyển mẫu chứng từ từ SME2012 lên
9. Khi thêm/sửa vật tư trên AMIS.VN-Bán hàng thì tự động cập nhật sang AMIS.VN-Kế toán


 

 

 
 

 Xem thêm