[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép xem nhanh số dư của tất cả các tài khoản tại thời điểm hiện tại.
  2. Các bước thực hiện
  1. Vào phân hệ Phân tích tài chính\tab Chỉ tiêu tài chính.
  2. Tại mục Số dư tài khoản
  nhấn biểu tượng  để chọn chi nhánh muốn xem báo cáo.
  • Nếu chọn chi nhánh là Tổng công ty/Công ty, có thể tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc để xem được số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc.

  3. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ hiển thị thông tin số dư của tất cả các tài khoản tại thời điểm hiện tại.


   Xem thêm