[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép xem nhanh thông tin về tình hình tài chính của đơn vị tại một thời điểm hoặc trong một khoảng thời gian bất kỳ như:
  • Xem được số dư tiền mặt, tiền gửi, tổng tiền hiện có, phải thu, phải trả tại một thời điểm bất kỳ.
  • Xem được doanh thu, chi phí, lợi nhuận, lãi ròng trong một khoảng thời gian bất kỳ.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Phân tích tài chính\tab Chỉ tiêu tài chính.
2. Tại mục Số liệu tổng hợp: n
hấn biểu tượng  để thiết lập điều kiện hiển thị báo cáo.
  • Nếu chọn chi nhánh là Tổng công ty/Công ty, có thể tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc để xem được số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc.

3. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ hiển thị thông tin về tình hình tài chính của đơn vị, bao gồm:
  • Tiền mặt, tiền gửi, tổng tiền, phải thu, phải trả tại ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.
  • Doanh thu, chi phí, lợi nhuận trước thuế, lãi ròng tạm tính của kỳ báo cáo.Xem thêm