[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R39 > 5. Cho phép so sánh số lượng thành phẩm định mức và thực tế sản xuất theo lệnh sản xuất để đánh giá được hiệu quả sản xuất

5. Cho phép so sánh số lượng thành phẩm định mức và thực tế sản xuất theo lệnh sản xuất để đánh giá được hiệu quả sản xuất


  
1. Mục đích
Cho phép kế toán theo dõi được số lượng thành phẩm định mức với thực tế sản xuất để đánh giá được hiệu quả sản xuất, từ đó điều chỉnh định mức nguyên vật liệu sử dụng cho phù hợp.
2. Chi tiết thay đổi
 • Vào Báo cáo\Kho\Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất hoặc vào Kho\Báo cáo phân tích\Chọn báo cáo Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất
 • Thiết lập các tham số báo cáo.

 •  Nhấn Đồng ý hiển thị báo cáo như sau:

Lưu ý: Chương trình đổi tên:
 • Cột Số lượng thành phẩm thành Số lượng thành phẩm định mức.
 • Cột Số lượng trong kỳ thành Số lượng nguyên vật liệu trong kỳ.
 • Cột Số lượng lũy kế thành Số lượng nguyên vật liệu lũy kế.
 • Cột Chênh lệch thành Chênh lệch nguyên vật liệu.
 • Bổ sung cột Số lượng thành phẩm nhập kho trong kỳSố lượng thành phẩm nhập kho lũy kế trên báo cáo (2 cột này đang ngầm định ẩn). Để hiển thi 2 cột này trên báo cáo ta làm như sau:
  • Vào Mẫu\Quản lý mẫu. Trên giao diện quản lý mẫu nhấn Sửa.
  • Trên giao diện sửa mẫu, tích chọn Hiển thị cho cột SL thành phẩm nhập kho trong kỳSL thành phẩm nhập kho lũy kế.
  • Nhấn Cất. Báo cáo Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất hiển thị như sau:Xem thêm