[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép phân bổ số lượng hóa đơn đặt in do Tổng công ty phát hành cho các chi nhánh phụ thuộc không thông báo phát hành hóa đơn. Khi đó, các chi nhánh phụ thuộc phải sử dụng hoá đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hoá đơn được phân chia.
Chức năng này chỉ hiển thị nếu Kế toán tích chọn Cho phép CN phụ thuộc (không thông báo phát hành hoá đơn) sử dụng HĐ do Tổng công ty phát hànhPhân bổ số lượng hoá đơn đặt in cho từng chi nhánh phụ thuộc trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung.
2. Các bước thực hiện
1. Khởi tạo mẫu hoá đơn đặt in => cách tạo xem chi tiết tại đây.
2. Đăng ký sử dụng hoá đơn đặt in => cách đăng ký xem chi tiết tại đây.
3. Thông báo phát hành hoá đơn => cách thông báo phát hành xem chi tiết tại đây.
4. Thực hiện phân bổ số lượng hoá đơn đã phát hành cho các chi nhánh phụ thuộc:
  • Nhấn link Phân bổ tại cột Phân bổ hóa đơn trên giao diện Thông báo phát hành hoá đơn.
  • Nhập số lượng và số thứ tự hoá đơn được phân bổ cho từng chi nhánh.
  • Nhấn Cất.


Xem thêm