[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nhu cầu tạo và quản lý hóa đơn tự in, đơn vị thường phát sinh các hoạt động sau:
  1. Đơn vị lập Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử theo mẫu của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 01/6/2014 của Bộ Tài chính và gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi áp dụng hình thức hóa đơn tự in.
  2. Đơn vị tạo các mẫu hóa đơn tự in sẽ sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo đặc thù của mình. Mẫu hóa đơn tự in phải đảm bảo đầy đủ các nội dung hướng dẫn của Thông tư 39: Tên loại hóa đơn, Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn,Tên liên hóa đơn, Số thứ tự hóa đơn, Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán,…
  3. Gửi mẫu hóa đơn tới nhà in
  4. Sau khi đã có mẫu, đơn vị lập Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu của Thông tư số 39. Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi kèm với các mẫu hóa đơn đã khởi tạo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi phát hành hóa đơn.
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây
(Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm
Việc tạo và thông báo phát hành hoá đơn tại đơn vị được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Xác định có sử dụng phần mềm để quản lý cấp phát hóa đơn

Bước 2: Khởi tạo mẫu hóa đơn tự in/đặt in/điện tử

Bước 3: Lập quyết định/đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in/điện tử

Bước 4: Đăng ký sử dụng hóa đơn tự in/đặt in/điện tử

Bước 5: Thông báo phát hành hóa đơn


Xem thêm