[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
1. Ghi giảm CCDC được thanh lý, nhượng bán Nợ TK 811 Có TK 242 Giá trị còn lại của CCDC 2. Ghi nhận thu nhập thu được từ việc thanh lý, nhượng bán Nợ TK 111, 112, 131... Có TK 711 Thu nhập khác (giá bán chưa có thuế GTGT) Có TK 3331 Thuế GTGT đầu ra (nếu có) 3. Các chi phí khác liên quan đến việc thanh lý, nhượng bán CCDC Nợ TK 811 Chi phí khác Nợ TK 1331 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112, 331 Tổng giá thanh toán
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ thanh lý, nhượng bán CCDC, thông thường sẽ có các hoạt động sau:
  1. Các bộ phận, phòng ban khi có nhu cầu thanh lý CCDC, lập tờ trình về việc thanh lý CCDC.
  2. Giám đốc, Kế toán trưởng phê duyệt đề nghị thanh lý CCDC.
  3. Bộ phận Hành chính sẽ lập 1 biên bản giao trả CCDC với phòng ban, bộ phận đang sử dụng CCDC.
  4. Thành lập hội đồng thanh lý, sau đó tiến hành thanh lý CCDC và xuất hoá đơn cho khách hàng.
3. Ví dụ
Ngày 01/11/2017 thanh lý bàn làm việc thuộc phòng Kinh doanh, bàn làm việc đã phân bổ hết giá trị:
  • Giá trị thanh lý thu hồi bằng tiền mặt là 1.500.000đ (VAT: 10%).
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Việc thanh lý, nhượng bán CCDC được thực hiện trên phần mềm thông qua hai bước sau:
Bước 1: Ghi giảm CCDC được thanh lý trên sổ theo dõi CCDC

Bước 2: Hạch toán thu nhập thu được từ việc thanh lý CCDC


Xem thêm