[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mục đích
Nhằm hạn chế tình trạng treo chậm trên máy chủ SQL, phần mềm AMIS.VN - Kế toán thay đổi tính năng tính giá xuất kho theo 2 phương pháp Bình quân tức thời và nhập trước xuất trước
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R28.1 trở về trước: Khi lựa chọn phương pháp tính giá xuất kho là Bình quân tức thờiNhập trước, xuất trước chương trình cho phép kế toán cập nhật giá nhập kho hàng bán khi tính giá xuất kho lên các chứng từ hàng bán.
  • Từ phiên bản R28.1 trở đi: Nhằm giảm thiểu tình trạng chậm, treo trên máy chủ SQL, chương trình tạm thời bỏ chức năng cập nhật giá nhập kho hàng bán khi tính giá xuất kho trên 2 phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân tức thời và Nhập trước, xuất trước
Lưu ý: Sau khi tính giá xuất kho, chương trình không tự động cập nhật giá xuất kho lên các chứng từ hàng bán. Trường hợp muốn cập nhật, kế toán cần nhập giá xuất kho lên các chứng từ hàng bán bằng tay.


Xem thêm