[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Thiết lập và quản lý hoạt động thu hồi công nợ khách hàng.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Tạo các đợt thu hồi công nợ

Bước 2: Lập danh sách khách hàng cần thu hồi công nợ

Bước 3: Cập nhật kết quả thu hồi công nợ


Xem thêm