[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Bán hàng > Thiết lập kỳ phân bổ doanh thu cho vật tư hàng hóa

Thiết lập kỳ phân bổ doanh thu cho vật tư hàng hóa


  
1. Mục đích
Chương trình cho phép thực hiện thiết lập kỳ phân bổ doanh thu cho vật tư hàng hóa để phục vụ cho việc phân bổ doanh thu cuối tháng.
2. Cách thực hiện trên phần mềm
  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Bán hàng, tích chọn Cho phép phân bổ doanh thu. Nhấn Áp dụng.

  • Vào Nghiệp vụ\Bán hàng, chương trình bổ sung tính năng Thiết lập kỳ phân bổ doanh thu cho VTHH. (Lưu ý: Tùy thuộc vào tùy chọn hệ thống, nếu tích chọn Cho phép phân bổ doanh thu thì mới hiển thị chức năng này).

Chương trình hiển thị giao diện Thiết lập kỳ phân bổ doanh thu cho vật tư hàng hóa, tiến hành khai báo các vật tư hàng hóa cần phân bổ. Nhấn Đồng ý để lưu lại dữ liệu.

Lưu ý:
1. Chỉ cho phép chọn hàng hóa tại các dòng chưa chọn mã hàng nào và chỉ cho phép chọn những vật tư hàng hóa chưa được chọn. Những vật tư hàng hóa đã được chọn rồi thì không cho phép tích chọn lại lần nữa.
2. Đối với những dòng dữ liệu đã chọn mã hàng, nếu muốn chọn lại hàng hóa thì phải xóa dòng dữ liệu đó đi, sau đó thêm dòng và lựa chọn mã hàng hóa mới.
3. Vào cột Mã hàng, nhấn F3 hiển thị màn hình chọn nhanh vật tư hàng hóa để thiết lập kỳ phân bổ doanh thu.

4. Cho phép Nhập khẩu excel danh sách các vật tư cần phân bổ (Giá trị cho phép nhập khẩu bao gồm: Mã hàng, Cách tính kỳ phân bổ và Số kỳ/đvt).


Xem thêm