[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Thiết lập thêm một số cột cần thống kê trên báo cáo, phục vụ cho nhu cầu quản lý của đơn vị. 
  2. Các bước thực hiện
  1. Nhấn Thêm cột khi thực hiện Thêm (hoặc Sửa) mẫu báo cáo.
  2. Thiết lập cột báo cáo cần thống kê.
  • Nhập tên cột và chọn định dạng cho cột
  • Thiết lập công thức tính cho cột (nếu có). => Nhấn đúp chuột vào tên cột dữ liệu để lấy lên công thức, sau đó dùng phép tính +, -, *, /, (, ) để thiết lập
  • Nhấn Kiểm tra công thức để kiểm tra tính hợp lệ của công thức.

  3. Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ bổ sung thêm cột cần thiết lập trên mẫu. => Nhấn chuột phải, sau đó nhấn Sửa cột nếu muốn thay đổi lại nội dung cho cột vừa thiết lập.


  Xem thêm