[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Thiết lập thêm một số trường thông tin có định dạng: chữ, số, ngày tháng hoặc danh sách trên giao diện nhập liệu chứng từ, phục vụ cho nhu cầu quản lý của đơn vị. 
  2. Các bước thực hiện
  1. Chọn tab Thông tin bổ sung khi thực hiện Thêm (hoặc Sửa) mẫu chứng từ.
  2. Thiết lập thêm thông tin cần quản lý.
  • Nhập tên của thông tin cần bổ sung và ghi chú (nếu có)
  • Tích chọn tại cột Hiển thị
  • Chọn kiểu dữ liệu cho thông tin được bổ sung.
  • Bỏ tích chọn Không hiển thị "Thông tin bổ sung" trên giao diện.
  3. Nhấn Cất, chương trình tự động hiển thị thêm thông tin vừa thiết lập trên tab Thông tin bổ sung của chứng từ.

  Lưu ý: Đối với kiểu dữ liệu dạng danh sách, sau khi chọn xong, nhấn F3 để thiết lập danh sách các giá trị được phép chọn khi khai báo trên chứng từ.


  Xem thêm