[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Giúp thiết lập các thông tin như thông tin đại lý thuế để in lên báo cáo thuế trong trường hợp đơn vị thuê đại lý thuế kê khai thuế; thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán để in lên báo cáo tài chính trong trường hợp đơn vị thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán lập báo cáo tài chính; thông tin cơ quan thuế phục vụ cho việc in báo cáo thuế từ phần mềm và nộp cho cơ quan thuế qua phần mềm HTKK hoặc ứng dụng MTAX.
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Nghiệp vụ\Thuế\Thiết lập thông tin cơ quan thuế, đại lý thuế, đơn vị cung cấp DV kế toán.

2. Tại tab Cơ quan thuế: Khai báo thông tin quan thuế cấp cục và cơ quan thuế quản lý.

3. Trường hợp thuê đại lý thuế kê khai thuế. Tại tab Đại lý thuế:
  • Khai báo thông tin của đại lý thuế.
  • Tích chọn ô Hiển thị thông tin đại lý thuế trên tờ khai.

  • Tờ khai thuế in ra sẽ thể hiện thông tin đại lý thuế đã khai báo ở trên. 

4. Trường hợp thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán lập báo cáo tài chính. Tại tab Đơn vị cung cấp DV kế toán:
  • Khai báo thông tin của đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

  • Báo cáo tài chính in ra sẽ thể hiện thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán đã khai báo ở trên.

5. Nhấn Cất.


Xem thêm