[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mô tả nghiệp vụ
 • Trường hợp chỉ thay đổi tên và địa chỉ trên hóa đơn, không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp:
  1. Đơn vị thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.
  2. Lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu đơn vị có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã thông báo phát hành:
  1. Đơn vị thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.
  2. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế nơi chuyển đi và chuyển đến.
  3. Lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế quản lý chuyển đến.
2.
Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Thông báo điều chỉnh thông tin HĐ, nhấn Thêm.
2 Khai báo các thông tin về thông báo điều chỉnh hoá đơn đã được thông báo phát hành:
 • Thông báo điều chỉnh: khai báo các thông tin về thông báo điều chỉnh hoá đơn như: Ngày, Số, Cơ quan thuế...
 • Thông báo phát hành hoá đơn: khai báo các thông tin về thông báo phát hành hoá như: Ngày, Số, Cơ quan thuế.
 • Thông tin thay đổi: tích chọn các thông tin thay đổi cần điều chỉnh (Tên đơn vị, Địa chỉ, Điện thoại), sau đó nhập thông tin cũ và thông tin mới.
 • Trường hợp phát sinh thay đổi địa chỉ kinh doanh, dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp mẫu hoá đơn đã được đăng ký trước đó, thì tích chọn Kèm bảng kê hoá đơn chưa sử dụng chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn và tích chọn các loại hoá đơn sẽ được sử dụng tiếp.

3. Nhấn Cất.
4. Nhấn In để in thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn nộp cho cơ quan thuế.
Lưu ý: Trường hợp thay đổi thông tin dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, Kế toán sẽ chọn tab Tình hình sử dụng hóa đơn để lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp cho cơ quan thuế.


Xem thêm