[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
Nợ TK 112         Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
     Có TK 515    Doanh thu hoạt động tài chính 
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh các nghiệp vụ thu lãi từ hoạt động đầu tư tài chính thông qua tài khoản ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:
  1. Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền lãi được chuyển khoản vào tài khoản của công ty để lập giấy báo Có xác nhận tiền đã về tài khoản.
  2. Hàng ngày, Kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).
  3. Căn cứ vào giấy báo Có, Kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận tiền lãi từ hoạt động đầu tư tài chính vào sổ kế toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.
3. Ví dụ
Ngày 14/01/2017, kế toán nhận được giấy báo Có của ngân hàng về khoản lãi đầu tư vào Công ty TNHH Hoàng Cầu với số tiền vay là 121.857.000đ. Cùng ngày, kế toán thanh toán thực hiện hạch toán bút toán ghi nhận khoản tiền lãi trên vào phần mềm. 
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Thu tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Thu tiền).  

2. Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu thu tiền gửi.
  • Tại mục Nộp vào TK: Chọn tài khoản nhận tiền.
  • Tại mục Lý do thu: Chọn Thu lãi đầu tư tài chính.
3. Nhấn Cất.


Xem thêm