[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cách kiểm tra và khắc phục khi số liệu trên Báo cáo tài sản cố định và sổ cái tài khoản 211 không khớp nhau
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Để kiểm tra nguyên nhân dẫn đến số liệu trên Báo cáo tài sản cố định và sổ cái tài khoản 211 không khớp nhau, thực hiện như sau:
1. Vào mục Báo cáo\ Báo cáo đối chiếu\ Báo cáo đối chiếu Sổ tài sản và Sổ cái
2. Chọn TK Nguyên giá (TK 211,212...), TK hao mòn TSCĐ (TK 214).

3. Số liệu trên Báo cáo tài sản cố định và sổ cái tài khoản 211 không khớp nhau có một số biểu hiện như sau:

Biểu hiện 1: Cột Nguyên giá trên Báo cáo Sổ tài sản cố định lệch với Số dư trên Sổ cái TK nguyên giá (VD: 211, 212...)

Biểu hiện 2. Cột Hao mòn lũy kế trên Báo cáo danh sách tài sản cố định lệch với Số dư trên Sổ cái TK Hao mòn TSCĐ (TK 214)Xem thêm