[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
Xác định số thuế tài nguyên phải nộp:
Nợ TK 6278 (Thông tư 200)
Nợ TK 154 (Thông tư 133)
     Có TK 3336 Thuế tài nguyên
2. Mô tả nghiệp vụ
1. Hàng tháng có phát sinh thuế tài nguyên, kế toán lập tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01-TAIN.
2. Nhận được tờ khai có xác nhận của cơ quan thuế (nếu nộp trực tiếp), hoặc nhận được mail xác nhận đã nhận báo cáo của cơ quan thuế (nếu nộp qua mạng).
2. Hạch toán thuế tài nguyên vào chi phí sản xuất.
3. Khi thực nộp thuế tài nguyên vào Kho bạc nhà nước, hạch toán giảm thuế đã nộp.
3. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
4. Các trường hợp nghiệp vụ
4.1. Lập tờ khai lần đầu

4.2. Lập tờ khai bổ sung


Xem thêm