[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép xem được biểu đồ phân tích tồn kho theo nhiều tiêu chí, bao gồm:
  • Biểu đồ phân tích tồn kho theo mặt hàng: Cho biết số lượng tồn kho, giá trị tồn kho của từng vật tư, hàng hóa tại một thời điểm
  • Biểu đồ phân tích tồn kho theo thời gian: Cho biết số lượng tồn kho, giá trị tồn kho của một mặt hàng hoặc một nhóm mặt hàng theo tháng, quý, năm, so sánh giá trị tồn kho, số lượng tồn kho của mặt hàng so với các năm trước
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Phân tích tài chính\tab Tồn kho.
2. Nhấn Chọn tham số
để thiết lập điều kiện hiển thị báo cáo.
3. Nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Có thể lựa chọn cách hiển thị biểu đồ theo loại Hình cột hoặc Hình quạt.

    Ví dụ:
    • Biểu đồ phân tích tồn kho theo mặt hàng:
    • Biểu đồ phân tích tồn kho theo thời gian:    Xem thêm