[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
Nợ TK 334         Phải trả người lao động (3341, 3348)
     Có TK 111    Tiền mặt (1111, 1112)
2. Mô tả nghiệp vụ
Hàng tháng, căn cứ vào Bảng lương đã được duyệt, bộ phận nhân sự sẽ gửi yêu cầu tạm ứng lương/thanh toán lương để trả lương cho nhân viên tới bộ phận kế toán. Khi đó sẽ phát sinh các hoạt động:
  1. Nhân sự lập đề nghị tạm ứng lương/thanh toán lương có ký duyệt của Kế toán trưởng và Giám đốc.
  2. Nhân sự chuyển đề nghị tạm ứng lương/thanh toán lương cho Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  3. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ.
  4. Nhân sự nhận tiền và căn cứ vào bảng lương để tiến hành trả lương cho nhân viên và ký nhận vào phiếu lương
  5. Kế toán thanh toán sẽ căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của Thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt.
3. Ví dụ
Ngày 22/01/2017, thanh toán tiền lương tháng 01 cho cán bộ nhân viên, số tiền: 58.563.356đ.
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Chi tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Chi tiền).
2. Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu chi:
  • Tại mục Lý do chi: chọn Chi khác.
(Ảnh)
3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Sau khi phiếu chi trả tiền lương cho nhân viên được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ.


Xem thêm