[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
Nợ TK 334         Phải trả người lao động (3341, 3348)
     Có TK 112    Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
2. Mô tả nghiệp vụ
Hàng tháng, căn cứ vào Bảng lương đã được duyệt, bộ phận nhân sự sẽ gửi yêu cầu tạm ứng lương/thanh toán lương để trả lương cho nhân viên tới bộ phận kế toán. Khi đó sẽ phát sinh các hoạt động:
  1. Nhân sự lập đề nghị tạm ứng lương/thanh toán lương có ký duyệt của Kế toán trưởng và Giám đốc.
  2. Nhân sự chuyển đề nghị tạm ứng lương/thanh toán lương cho Kế toán thanh toán lập Ủy nhiệm chi/lệnh chi tiền kèm bảng lương chi tiết (có số tài khoản) của từng nhân viên.
  3. Kế toán thanh toán chuyển Ủy nhiệm chi cho Kế toán trưởng, Giám đốc ký và đóng dấu.
  4. Kế toán thanh toán chuyển Ủy nhiệm chi cho Nhân sự hoặc Kế toán lương để đem ra ngân hàng hàng.
  5. Ngân hàng thực hiện chuyển lương cho từng nhân viên và lập giấy báo Nợ.
3. Ví dụ
Ngày 28/01/2017, thanh toán tiền lương tháng 01 cho cán bộ nhân viên, số tiền: 58.693.528đ
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Chi tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Chi tiền).
(Ảnh)
2. Chọn phương thức thanh toán.
3. Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ chi tiền:
  • Tại mục Tài khoản chi: chọn tài khoản chi tiền.​
  • Tại mục Nội dung TT: chọn Chi khác.
(Ảnh)
4. Nhấn Cất.
Lưu ýCó thể in được các mẫu chứng từ ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền... theo đúng mẫu của ngân hàng, để chuyển cho các bộ phận liên quan ký duyệt và mang ra ngân hàng làm căn cứ chuyển tiền.
(Ảnh)


Xem thêm