[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Lắp ráp/tháo dỡ > Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ

Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ


  
1. Định khoản
1. Xuất kho vật tư, hàng hóa để tháo dỡ
Nợ TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
     Có TK 152, 156
2. Nhập kho các thành phẩm được tháo dỡ
Nợ TK 155 Thành phẩm
     Có TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi có yêu cầu xuất kho vật tư hàng hóa để tháo dỡ thành thành phẩm, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Tùy thuộc vào nhu cầu hàng hóa để bán hàng, trưởng bộ phận bán hàng hoặc bộ phận kho lập lệnh tháo dỡ hàng hóa
 2. Căn cứ vào lệnh tháo dỡ kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ viết phiếu xuất kho hàng hóa mang đi tháo dỡ
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Bộ phận đề xuất nhận hàng để mang đi tháo dỡ
 6. Sau khi tháo dỡ hàng hóa, bộ phận tháo dỡ yêu cầu nhập kho thành phẩm tháo dỡ
 7. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 8. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận thành phẩm và ký vào phiếu nhập kho.
 9. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
3. Ví dụ
Ngày 20/01/2017, kế toán kho căn cứ vào lệnh tháo dỡ, xuất kho một bộ máy tính để tháo dỡ ra các bộ phận chi tiết:
 • Case: số lượng 01
 • Bàn phím: số lượng 01
 • Màn hình: số lượng 01
 • Chuột: số lượng 01
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ xuất kho hàng hóa mang đi tháo dỡ sau đó nhập lại kho thành phẩm tháo dỡ được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Khai báo hàng hoá được tháo dỡ

Bước 2: Lập lệnh tháo dỡ hàng hoá

Bước 3: Lập chứng từ xuất kho hàng hoá được tháo dỡ

Bước 4: Nhập kho thành phẩm sau khi tháo dỡ xong


Xem thêm