[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Xuất kho > Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất

Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất


  
1. Định khoản
Nợ TK 154, 621, 623, 627,… Chi tiết theo nguyên vật liệu (TT200)
Nợ TK 154 Chi tiết theo khoản mục chi phí (TT133)
     Có TK 152 Nguyên liệu, vật liệu
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
  1. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất hoặc đơn hàng của khách hàng trong kỳ, trưởng bộ phận sản xuất sẽ lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng
  2. Căn cứ vào lệnh sản xuất kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ đề nghị xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất
  3. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
  4. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
  5. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
3. Ví dụ
Ngày 12/01/2017, doanh nghiệp xuất kho NVL để sản xuất 50 bức tranh thêu chân dung gồm:
  • Vải thêu: 75 m
  • Chỉ thêu: 110 tép
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Với nghiệp vụ xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất, Kế toán ghi nhận như sau:
Bước 1: Lập lệnh sản xuất thành phẩm

Bước 2: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất
6. Lưu ý
  • Nếu đơn vị không quản lý theo lệnh sản xuất, kế toán sẽ bỏ qua Bước 1 và thực hiện lập luôn phiếu xuất kho bằng cách, vào phân hệ Kho, chọn Xuất kho, sau đó lập phiếu xuất kho thuộc loại Sản xuất.
  • Sau khi phiếu xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho thực hiện việc ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.


Xem thêm