[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Định khoản
Nợ TK 211 Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
     Có TK 155, 156 Xuất kho ra sử dụng
     Có TK 154 Sản xuất xong đưa vào sử dụng ngay, không qua kho
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ xuất kho thành phẩm, hàng hóa đưa vào sử dụng làm TSCĐ, thông thường có phát sinh các hoạt động sau:
  1. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng, bộ phận có nhu cầu lập đề nghị xuất thành phẩm, hàng hóa sử dụng.
  2. Bộ phận quản lý tài sản phê duyệt yêu cầu cấp tài sản.
  3. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  4. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá.
  5. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
  6. Kế toán tài sản lập biên bản giao nhận tài sản và thực hiện bàn giao cho bộ phận sử dụng.
  7. Kế toán bán hàng lập hoá đơn GTGT về việc xuất hàng hoá làm TSCĐ.
  8. Các bên liên quan ký vào biên ban giao nhận tài sản, sau đó chuyển cho kế toán tài sản lưu và ghi tăng tài sản cố định.
3. Ví dụ
Ngày 28/02/2017, xuất kho hàng hóa để sử dụng cho phòng họp:
  • Mặt hàng: Điều hòa LG 24000BTU, số lượng: 1 chiếc, đơn giá: 35.000.000, thời gian sử dụng: 3 năm
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng làm TSCĐ được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ xuất kho thành phẩm được đưa vào sử dụng làm TSCĐ

Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ


Xem thêm