[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Xuất kho > Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ


  
1. Định khoản
Nợ TK 241 Xây dựng cơ bản dở dang
     Có TK 152 Nguyên liệu, vật liệu
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi có nhu cầu xuất nguyên liệu sử dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
  1. Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa
  2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
  3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
  4. Thủ kho ghi sổ kho, còn Kế toán ghi sổ kế toán kho.
  5. Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, sau đó đem đi đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn TSCĐ.
3. Ví dụ
Ngày 17/01/2017, xuất nguyên vật liệu cho đầu tư xây dựng cơ bản dở dang:
  • Thép tròn cuộn phi 6mm (CT3) số lượng 1.000 Tấn
  • Thép tròn cuộn phi 8mm (CT3) số lượng 500 Tấn
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào phân hệ Kho, chọn Xuất kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Xuất kho).

2. Chọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn, ...).
3.
Khai báo phiếu xuất kho.

4. Chọn chi tiết công trình được xuất nguyên vật liệu (trên tab Thống kê, thiết lập hiển thị cột Công trình).
5. Nhấn Cất.
Lưu ý:
Sau khi phiếu xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho thực hiện việc ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.


Xem thêm