[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Xuất kho > Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi góp vốn, đầu tư vào công ty khác

Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi góp vốn, đầu tư vào công ty khác


  
1. Định khoản
Nợ TK 221, 222, 228 Giá do HĐLD đánh giá (TT200)
Nợ TK 2281, 2288 Giá do HĐLD đánh giá (TT133)
Nợ TK 811 Trường hợp đánh giá lại < Giá trị ghi sổ
     Có TK 152, 156 Theo giá trị khi sổ      Có TK 711 Trường hợp đánh giá lại > Giá trị ghi sổ
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi có nhu cầu xuất nguyên liệu, hàng hoá đưa đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết hoặc đầu tư góp vốn vào đơn vị khác...:
  1. Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa
  2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
  3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
  4. Thủ kho ghi sổ kho, còn Kế toán ghi sổ kế toán kho.
  5. Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, hàng hóa, sau đó đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát hoặc vào công ty liên kết
3. Ví dụ
Ngày 18/01/2017, xuất nguyên vật liệu góp vốn liên doanh với công ty TNHH Phú Thái:
  • Xi măng số lượng 1000 tấn.
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào phân hệ Kho, chọn Xuất kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Xuất kho).

2. Chọn loại phiếu xuất kho là Khách (Xuất sử dụng, góp vốn, ...).
3.
Khai báo phiếu xuất kho.
4. Nhấn Cất.
Lưu ý:

  • Sau khi phiếu xuất nguyên vật liệu, hàng hoá đi góp vốn, đầu tư vào công ty khác được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho thực hiện việc ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.
  • Nếu phát sinh chênh lệch giá trị nguyên vật liệu mang đi đánh giá lại so với giá trị ghi số, kế toán sẽ hạch toán ghi nhận khoản chênh lệch trên Chứng từ nghiệp vụ khác của phân hệ Tổng hợp.


Xem thêm