[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Home > Bán hàng > Các bước để sử dụng ứng dụng Bán hàng > Xây dựng quy trình ghi nhận doanh số

Xây dựng quy trình ghi nhận doanh số

Trên ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng, người dùng nên xây dựng quy trình ghi nhận doanh số để giúp nhân viên kinh doanh và bộ phận kế toán ghi nhận được chính xác doanh thu bán hàng. Quy trình này được xây dựng bởi người dùng có vai trò Quản trị hệ thống hoặc Quản trị ứng dụng Bán hàng và được thực hiện như sau:
 • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn.
 • Chọn Tùy chọn công ty, sau đó chọn Thiết lập quy trình ghi doanh số:
 
 • Người dùng có thể lựa chọn một trong hai trường hợp sau:
  •  Tích chọn Có sử dụng kế toán => quy trình ghi nhận doanh số sẽ được thực hiện như sau:
   • Nhân viên kinh doanh (trên ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng) lập Hợp đồng/Đơn hàng với trạng thái Bản nháp hoặc Đề nghị ghi
   • Nhân viên kế toán (trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán) sẽ thực hiện ghi sổ hoặc từ chối ghi đối với các Hợp đồng/Đơn hàng đó
Với trường hợp này người dùng có thể lựa chọn các vai trò khác (ngoài vài trò kế toán trên trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán để ghi nhận doanh số) bằng cách chọn thêm vai trò tại cột Vai trò thực hiện.
  • Tích chọn Không sử dụng kế toán => quy trình ghi nhận doanh số sẽ được thực hiện như sau:
   • Nhân viên kinh doanh (trên ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng) lập Hợp đồng/Đơn hàng với trạng thái Bản nháp hoặc Đề nghị ghi
   • Các vai trò được thiết lập tại cột Vai trò thực hiện sẽ thực hiện ghi sổ hoặc từ chối ghi đối với các Hợp đồng/Đơn hàng đó
Các vai trò được thiết lập tại cột Vai trò thực hiện, là các vai trò được khai báo trên ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng.
 • Sau khi lựa chọn xong quy trình ghi nhận doanh số, người dùng nhấn Cất.


See also