[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép nhân sự lập các báo cáo thông kê hoặc danh sách cấp phát đồng phục để phục vụ cho việc quản lý đồng phục và bảo hộ lao động.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Thủ tục\Đồng phục & bảo hộ và nhấn Báo cáo hoặc vào phân hệ Báo cáo\Đồng phục & bảo hộ

2. Nhấn Chọn báo cáo, chọn loại báo cáo và thiết lập thông số báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị báo cáo:

  • Đối với các báo cáo động, có thể thiết lập điều kiện lọc trên danh sách và Xuất khẩu báo cáo.

  • Đối với các báo cáo tĩnh, có nhấn vào biểu tượng hoặc để in báo cáo hoặc tải file báo cáo về máy tính.

3. Danh sách báo cáo Đồng phục và bảo hộ lao động

STT

Tên

Ý nghĩa

1

Báo cáo thông kê đồng phục và bảo hộ lao động

Cho phép tổng hợp được số lượng đồng phục đăng ký theo phòng ban, chi tiết đến từng size 

2

Danh sách cấp phát đồng phục và bảo hộ lao động

Cho phép theo dõi chi tiết thông tin đồng phục và bảo hộ lao động cấp phát cho từng nhân viên và thống kê số lượng đồng phục, bảo hộ lao động theo từng size



Xem thêm