[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Định kỳ Ban lãnh đạo yêu cầu nhân sự cung cấp thông tin về tình hình biến động nhân sự trong tháng, có bao nhiêu nhân viên được tiếp nhận, bao nhiêu nhân viên nghỉ việc... Hoặc trong quá trình làm việc nhân sự có nhu cầu thống kê nhân viên theo: ngày sinh, ngày vào làm, ví trí công việc, đơn vị... để phục vụ cho hoạt động quản trị nhân sự của mình.
2. Hướng dẫn trên phần mềm
2.1. Xem thống kê nhân viên và biến động nhân sự trên Bàn làm việc

2.2. Xem và in báo cáo thống kê nhân viên trong phân hệ Hồ sơ nhân viên
 
2.3. Xem báo cáo khác trên phân hệ Báo cáo
3. Các báo cáo phân tích, thống kê tình hình quản lý hồ sơ nhân sự
 STT Tên  Ý nghĩa
1 Báo cáo hồ sơ nhân viên Thể hiện hồ sơ của nhân viên với những thông tin cần thiết: thông tin cá nhân, quá trình công tác, thông tin hợp đồng lao động, bằng cấp, chứng chỉ…
2 Danh sách nhân viên có sinh nhật Thống kê tất cả các nhân viên có ngày sinh theo từng tháng, phục vụ công việc gửi thư chúc mừng tới từng nhân viên
3 Báo cáo thông kê số lượng nhân sự Thống kế tổng hợp tình hình thực tế nguồn nhân sự làm việc tại đơn vị tính đến thời điểm in báo cáo của từng bộ phận phòng ban.
4 Danh sách nhân viên theo độ tuổi Thống kê danh sách nhân viên theo từng nhóm độ tuổi, phục vụ cho việc phân tích cơ cấu lao động của công ty
5 Danh sách thông tin gia đình của nhân viên Thống kê danh sách thông tin các đối tượng là người thân của nhân viên phục vụ đơn vị xây dựng chế độ chính sách phúc lợi cho nhân viên
6 Danh sách thông tin liên hệ khẩn cấp của nhân viên Thống kê thông tin người liên hệ khẩn cấp của tất cả các nhân viên trong công ty
7 Danh sách nhân viên theo người quản lý Thống kê theo dõi được trong một khoảng thời gian nhất định, một nhân viên thuộc sự quản lý của ai và có bao nhiêu người thuộc cùng một người quản lý
8 Danh sách nhân viên theo trình độ Thống kê danh sách nhân viên theo từng trình độ phục vụ xây dựng chế độ chính sách liên quan đến đào tạo, bố trí và điều động công việc trong công ty
9 Danh sách nhân viên theo chức danh Thống kê số lượng nhân viên theo từng chức danh của đơn vị phục vụ xây dựng chế độ chính sách liên quan đến đào tạo, bố trí và điều động công việc trong công ty
10 Danh sách nhân viên theo đơn vị công tác
Thống kê nhân viên đang làm việc tại đơn vị theo từng bộ phận, phòng ban phục vụ xây dựng chế độ chính sách liên quan đến đào tạo, bố trí và điều động công việc trong công ty
11 Báo cáo trạng thái lao động của nhân viên Thống kê trạng thái công việc hiện tại của từng nhân viên trong công ty: hiện tại nhân viên đó đang làm việc gì, ở đâu, trạng thái lao động là gì..
12 Danh sách nhân viên chưa hoàn thành thủ tục tiếp nhận Thống kê tất cả các nhân viên mới chưa hoàn thành thủ tục tiếp nhận cho tới thời điểm sinh báo cáo
13 Danh sách nhân viên theo thâm niên công tác Thống kê thời gian làm việc của tất cả các nhân viên làm việc tại công ty từ 1 năm trở lên phục vụ đơn vị xây dựng chế độ chính sách phúc lợi cho nhân viên
14 Danh sách nhân viên theo trạng thái lao động Thống kê danh sách nhân viên theo từng trạng thái lao động phục vụ xây dựng chế độ chính sách liên quan đến đào tạo, bố trí và điều động công việc trong công ty
15 Báo cáo kỷ niệm ngày vào làm việc Thống kê nhân viên sẽ được tổ chức lễ kỷ niệm ngày vào làm việc trong khoảng thời gian chọn in, phục vụ cho gửi thư chúc mừng hoặc tổ chức lễ kỷ niệm
16 Danh sách nhân viên có giấy tờ sắp và đã hết hạn Thống kê tất cả các nhân viên có giấy tờ sắp hoặc đã hết hạn trong 1 khoảng thời gian cố đinh tính tới thời điểm chọn in báo cáo
17
Báo cáo tình hình sử dụng lao động (TT23) Khai báo tình hình biến động nhân sự 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm về Sở lao động - thương binh và xã hội tại địa phương theo quy định của Nhà nước
18 Báo cáo khai trình tình hình sử dụng lao động (TT23)
Khai trình tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp khi mới thành lập cho Sở lao động - thương binh và xã hội địa phương theo quy định của Nhà nước
19 Danh sách nhân viên nghỉ việc Thống kê được thông tin của những nhân viên nghỉ việc trong thời gian chọn in báo cáo
20 Báo cáo chi tiết nguồn lực trong đơn vị    
Thống kê chi tiết tình hình thực tế nguồn nhân sự đang làm việc tại đơn vị tính đến thời điểm in báo cáo phục vụ công tác tính lương    
21 Báo cáo tình hình làm việc của nhân viên trong kỳ   
Thống kê tình hình làm việc đối với mỗi nhân viên như quá trình công tác, tình hình nghỉ phép, các đợt đánh giá, khen thưởng, sự cố phát sinh… trong 1 khoảng thời gian nhất định. Dựa vào đó lãnh đạo đơn vụ có sự đánh giá khích lệ khen thưởng hoặc xử phạt
22 Danh sách nhân viên nghỉ việc   
Thống kê tất cả các nhân viên nghỉ việc trong một khoảng thời gian chọn in báo cáo phục vụ công tác quản lý nhân sự trong đơn vị   Xem thêm