[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Định kỳ nhân sự sẽ thực hiện lập các báo cáo thống kê về các loại hợp đồng hết thời gian hiệu lực, quá hạn chưa được xử lý hay các nhân viên vào công ty nhưng chưa được ký hợp đồng phục vụ cho việc lập kế hoạch đánh giá nhân viên và chuẩn bị các công tác ký mới, gia hạn, sửa đổ, bổ sung HĐLĐ cho nhân viên.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Hồ sơ\Hợp đồng, chọn Báo cáo hoặc vào phân hệ Báo cáo\Hợp đồng.

2. Nhấn Chọn báo cáo, chọn loại báo cáo và thiết lập thông số báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể lưu các báo cáo dạng biểu đồ về máy bằng cách nhấn Lưu biểu đồ.


3. Danh sách báo cáo Hợp đồng

 STT Tên Ý nghĩa​
1 Báo cáo quá trình ký hợp đồng lao động của nhân viên Cho phép theo dõi được quá trình ký hợp đồng lao động của từng nhân viên. Mỗi nhân viên đã ký bao nhiêu hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, thuộc loại hợp đồng lao động gì? Thời hạn hợp đồng là như thế nào?
2 Báo cáo thông tin hợp đồng lao động của nhân viên Cho phép thống kê tại thời điểm hiện tại, những hợp đồng nhân viên đã ký có giá trị hiệu lực là gì?
3 Danh sách nhân viên mới chờ ký hợp đồng lao động Cho phép biết được đến thời điểm hiện tại, đơn vị có bao nhiêu nhân viên mới chưa được ký hợp đồng, đó là những nhân viên nào, thuộc phòng ban nào?
4 Danh sách nhân viên theo loại hợp đồng lao động Cho phép thống kê danh sách nhân viên theo loại hợp đồng lao động: có bao nhiêu nhân viên có hợp đồng lao động Xác định thời hạn, có bao nhiêu nhân viên có hợp đồng là Không xác định thời hạn, ... và đó là những nhân viên nào?
5 Danh sách hợp đồng lao động sắp hết hạn Cho phép biết trong thời gian bao nhiêu ngày tới đơn vị có bao nhiêu hợp đồng lao động sẽ hết hạn, đó là những hợp đồng lao động của những nhân viên nào?
6 Danh sách hợp đồng lao động quá hạn chưa xử lý Cho phép theo dõi danh sách những hợp đồng lao động quá hạn nhưng chưa xử lý?
7 Biểu đồ thống kê hợp đồng lao động theo loại Cho phép thống kê tại một thời điểm nhất định, đơn vị có bao nhiêu hợp đồng lao động theo từng loại tương ứng.
8 Biểu đồ thống kê hợp đồng lao động theo thời hạn Cho phép thống kê hợp đồng lao động theo thời hạn hợp đồng như: 3 tháng, 6 tháng, 1 năm,...
 9  Danh sách phụ cấp của nhân viên theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng
Cho phép nhận sự thống kê được danh sác các khoản phụ cấp theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng của nhân viên để phục vụ công tác tính lương


Xem thêm