[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R27 > Biết được lịch sử thay đổi lương trong từng quá trình công tác của nhân viên

Biết được lịch sử thay đổi lương trong từng quá trình công tác của nhân viên


1. Mục đích
Cho phép khách hàng theo dõi lịch sử thay đổi lương của từng quá trình công tác giúp tiết kiệm thời gian tổng hợp và báo cáo.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R27 trở về trước: Nhân sự phải thực hiện tự so sánh để biết được trong 1 quá trình công tác nhân viên được thay đổi lương mấy lần. Hoặc khi thêm quá trình công tác thì phải nhập thêm lịch sử lương cho nhân viên gây mất thời gian thao tác và tổng hợp.
  • Từ phiên bản R27 trở đi: Khi xem quá trình công tác của nhân viên, nhân sự có thể biết được lịch sử thay đổi lương của từng quá trình công tác để tiết kiệm thời gian tổng hợp và báo cáo.
Lưu ý: Để xem quá trình công tác của nhân viên, cần được phân quyền Sử dụng trên phân hệ Lương.
1. Trên phân hệ Hồ sơ nhân viên/Hồ sơ, chọn nhân viên.
2. Tại tab Quá trình công tác, chương trình hiển thị thêm cột Lịch sử lương giúp nhân sự theo dõi lịch sử thay đổi lương của từng quá trình công tác.Xem thêm