[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép khách hàng chấm công và tổng hợp chấm công cho nhân viên ngay trên phần mềm AMIS.VN - Nhân sự
2. Các bước thực hiện
Trường hợp khách hàng chấm công trực tiếp phần mềm thì thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1. Chấm công cho nhân viên

Bước 2. Tổng hợp công của nhân viênXem thêm