[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R34 > Cho phép khai báo thông tin Nơi đào tạo/Khoa/Chuyên ngành ngoài danh sách để nhập khẩu được lên hệ thống

Cho phép khai báo thông tin Nơi đào tạo/Khoa/Chuyên ngành ngoài danh sách để nhập khẩu được lên hệ thống


1. Mục đích
Cho phép người dùng khai báo thông tin Nơi đào tạo/Khoa/Chuyên ngành ngoài danh sách cấu hình trên hệ thống, giúp việc nhập khẩu Hồ sơ, Bằng cấp của nhân viên/ứng viên nhanh chóng.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R34: Chương trình chỉ cho phép khai báo thông tin Nơi đào tạo/Khoa/Chuyên ngành theo đúng danh sách đã cấu hình trên hệ thống thì mới cập nhật được Hồ sơ, Bằng cấp của nhân viên/ứng viên.
  • Từ phiên bản R34 trở đi: Chương trình cho phép khai báo thông tin Nơi đào tạo/Khoa/Chuyên ngành ngoài danh sách cấu hình trên hệ thống, để Nhập khẩu/Cập nhật hàng loạt được Hồ sơ, Bằng cấp của nhân viên/ứng viên.


Xem thêm