[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R34 > Cho phép Xuất khẩu/Nhập khẩu Bảng chấm công theo số giờ làm việc

Cho phép Xuất khẩu/Nhập khẩu Bảng chấm công theo số giờ làm việc


1. Mục đích
Cho phép người dùng Xuất khẩu/Nhập khẩu bảng chấm công chi tiết theo số giờ thực tế nhân viên làm việc. Áp dụng với những doanh nghiệp chấm công thủ công (không chấm công bằng vân tay), quản lý sẽ tự chấm công cho nhân viên theo tổng số giờ làm việc thực tế trong ngày.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R34 trở đi:
    • Trên giao diện Nhập khẩu, chương trình bổ sung thêm mẫu nhập khẩu Dữ liệu số giờ công theo ngày. Cho phép nhập khẩu số giờ công làm việc thực tế của nhân viên lên hệ thống.

    • Trên giao diện "Xuất khẩu nâng cao", bổ sung chức năng Xuất khẩu kèm ký hiệu chấm công và "Cột dữ liệu cần xuất khẩu" bổ sung thêm giá trị Tổng số giờ, cho phép người dùng xuất khẩu bảng chấm công chi tiết ra cột tổng thời gian theo số giờ làm việc thực tế của nhân viên.Xem thêm