[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Danh mục Đồng phục và bảo hộ lao động cho phép quản lý danh sách đồng phục, bảo hộ lao động phục vụ cho việc cấp phát trên phân hệ Đồng phục và bảo hộ lao động.
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Danh mục\Đồng phục và bảo hộ lao động.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhấn vào biểu tượng  để khai báo Nhóm ĐP và BHLĐ.

4. Khai báo thông tin ĐP và BHLĐ.
  • Nhấm Thêm dòng để khai báo thông tin Kích thước và Màu sắc.

5. Nhấn Cất.

Lưu ý:
Nhân sự có thể thiết lập định mức cấp phát tại phân hệ Đồng phục và bảo hộ lao động. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây


Xem thêm