[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Cuối năm, nhân sự thực hiện quyết toán thuế TNCN với Cơ quan Thuế để tính số thuế TNCN phải nộp trong năm. Từ đó, đối chiếu với số thuế đã tạm nộp hàng tháng để xem nhân viên có phải nộp bổ sung hay được hoàn lại thuế.

2. Xem phim hướng dẫn
(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Lương. Tại mục Thuế, chọn Quyết toán thuế.

2. Nhấn Thêm.
3. Thiết lập tham số tạo bảng quyết toán thuế năm.

4. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ lấy dữ liệu từ các bảng tạm tính thuế theo tháng lên bảng quyết toán thuế năm:

  • Đối với nhân viên tự quyết toán thuế: Nhân sự chọn nhân viên, sau đó bỏ tích chọn tại cột Quyết toán tại CQCT, chương trình sẽ không lấy lên số tiền thuế TNCN phải nộp/đã nộp thừa/khấu trừ thêm của nhân viên này.
  • Đối với nhân viên có chứng từ khấu trừ thuế ở đơn vị khác: Nhân sự tự tính toán và cập nhật tổng số tiền thuế đã khấu trừ của nhân viên vào cột Thuế TNCN đã khấu trừ


5. Nhấn Cất.

Lưu ý: Nếu các bảng thuế tạm tính hàng tháng có thay đổi dữ liệu, có thể cập nhật dữ liệu mới nhất lên bảng quyết toán thuế năm như sau:

  • Để cập nhật số liệu cho toàn bộ nhân viên: Nhấn Lấy lại số liệu, chọn Lấy số liệu cho tất cả nhân viên.
  • Để cập nhật số liệu cho một số nhân viên:
    • Chọn các nhân viên muốn lấy lại số liệu trên danh sách (để chọn nhiều nhân viên, giữ phím Ctrl và chọn từng nhân viên).
    • Nhấn Lấy lại số liệu, chọn Lấy số liệu cho nhân viên được chọn.


Xem thêm