[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Căn cứ vào nhu cầu đào tạo của nhân viên, nhân sự thực hiện lập kế hoạch đào tạo cho đơn vị.
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các trường hợp nghiệp vụ
Lập kế hoạch đào tạo trên Bàn làm việc

Lập kế hoạch đào tạo trên phân hệ Đào tạo

Lưu ý: Khi Thêm/Sửa/Xóa kế hoạch đào tạo trên Bàn làm việc, chương trình sẽ tự động Thêm/Sửa/Xóa kế hoạch đào tạo tương ứng tại phân hệ Đào tạo/Kế hoạch đào tạo và ngược lại.


Xem thêm