[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi có quyết định tuyển dụng hay tiếp nhận nhân viên mới/nhân viên thử việc, Nhân sự căn cứ vào quyết định tuyển dụng hay tiếp nhận đó và quy chế của đơn vị để chuẩn bị hợp đồng lao động cho nhân viên được tuyển dụng/tiếp nhận và người đại diện đơn vị ký kết.

2. Các trường hợp nghiệp vụ
Nhân sự có thể xác định nhanh danh sách các nhân viên cần ký mới hợp đồng bằng cách xem báo cáo Danh sách nhân viên mới chờ ký hợp đồng lao động.

2.1 Lập hợp đồng cho từng nhân viên

2.2 Lập hợp đồng cho nhiều nhân viên
3. Lưu ý
Sau khi lập hợp đồng, nhân sự có thể thực hiện trộn thông tin hợp đồng với mẫu hợp đồng để in ra phục vụ cho công tác ký kết và lưu trữ hợp đồng => Xem chi tiết tại đây.


Xem thêm