[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Danh mục Thiết lập mẫu trộn cho phép quản lý danh sách các mẫu biểu được sử dụng để hỗ trợ các công tác quản trị nhân sự như: mẫu Hợp đồng; mẫu Quyết định khen thưởng, Quyết định điều chuyển công tác....
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo từng biểu mẫu

2.2. Khai báo hàng loạt biểu mẫu
3. Một số tiện ích trong việc thiết lập mẫu trộn
Cập nhật hàng loạt mẫu
1. Xuất khẩu danh sách các biểu mẫu cần sửa ra tệp excel. => Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.
2. Nhấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt. => Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.
Tải mẫu
Cho phép nhân viên tải về thì nhân viên có thể tải về bằng cách nhấn vào biểu tượng trên cột Tải về hoặc nhấn chuột phải vào biểu mẫu muốn tải, sau đó nhấn Tải về.
Soạn mẫu
1. Chọn mẫu cần soạn thảo tại màn hình danh sách mẫu.
2. Nhấn Soạn mẫu.

3. Chỉnh sửa, soạn thảo lại nội dung của mẫu.
  • Trong trường hợp muốn chèn các trường trộn vào nội dung mẫu, người dùng nhấn Trường trộn và lựa chọn thông tin về giá trị cần trộn.
Lưu ý: Chương trình cho phép lựa chọn trường trộn là giá trị Ảnh trên hồ sơ.

4. Nhấn Cất.


Xem thêm