[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Danh mục Nhà cung cấp cho phép quản lý các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị. Ví dụ: cung cấp các chương trình phúc lợi về du lịch, giải trí, y tế, thiết bị làm việc và các khóa đào tạo. Danh mục phục vụ cho phân hệ Phúc lợi, Tài sản  Đào tạo.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo từng nhà cung cấp

2.2. Nhập khẩu danh sách nhà cung cấp từ tệp Excel
Lưu ý: Đối với nhân viên được phân quyền sử dụng Quản lý tài sản thì có thể thêm Nhà cung cấp tại Danh mục/Nhà cung cấp.


Xem thêm