[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép nhân sự quản lý danh sách ứng viên chưa đạt yêu cầu hoặc từ chối đi làm từ các đợt tuyển dụng, để có thể bổ sung vào các đợt tuyển dụng khác.
2. Các bước thực hiện
Sau khi nhân sự chuyển ứng viên vào nguồn dự trữ, hồ sơ ứng viên sẽ chuyển vào danh sách nguồn dự trữ.
1. Vào phân hệ Tuyển dụng\Nguồn dự trữ.

2. Có thể thêm hoặc sửa các thông tin của ứng viên.

Lưu ý: Việc thêm hoặc sửa thông tin của ứng viên thực hiện tương tự như trên đợt tuyển dụng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Xem thêm