[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mục đích
Giúp nhân sự gửi SMS đến nhân viên
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R27 trở đi: Cho phép nhân sự gửi SMS thông báo cho nhân viên theo các phòng ban bộ phận hoặc toàn bộ nhân viên có trong đơn vị theo một mẫu soạn thảo nhất định. Nhân sự có thể thực hiện gửi SMS trên: danh sách hồ sơ nhân viên, danh sách ứng viên của đợt tuyển dụng, danh sách danh bạ.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Xem thêm