[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép nhân sự làm thủ tục thanh toán bảo hiểm cho nhân viên nghỉ thai sản, nghỉ ốm, con ốm và nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau/thai sản/tai nạn
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Lương\Bảo hiểm, chọn Thanh toán bảo hiểm.
2. Nhấn Thêm và khai báo thông tin kỳ thanh toán.

3. Nhấn Đồng ý, chương trình tự động lấy lên các bản ghi của nhân viên tương ứng với từng đơn xin nghỉ có lý do nghỉ của là: Nghỉ ốm/Nghỉ con ốm/Nghỉ thai sản/Nghỉ dưỡng sức sau ốm đau/Nghỉ dưỡng sức sau thai sản/Nghỉ dưỡng sức sau điều trị thương tật, tai nạn/Nghỉ tai nạn và có trạng thái Đã duyệt.

4. Có thể thêm hoặc loại bỏ đơn xin nghỉ của nhân viên bằng cách nhấn chuột phải và chọn Chọn nhân viên hoặc Loại bỏ nhân viên.

5. Kiểm tra và khai báo thông tin thanh toán bảo hiểm cho từng lý do nghỉ.
6. Nhấn Tính toán, chương trình tự động tính toán số tiền bảo hiểm được thanh toán theo quy định của nhà nước.

7. Nhấn Cất.


Xem thêm