[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép nhân sự thêm nhân viên vào khóa đào tạo.
2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Đào tạo\Khóa đào tạo.
2. Trường hợp đã lập kế hoạch đào tạo thì chọn khóa đào tạo, chọn tab Nhân viên tham gia đào tạo và nhấn Chọn để thêm nhân viên vào khóa đào tạo. (Còn trường hợp chưa lập kế hoạch đào tạo thì xem hướng dẫn thêm khóa đào tạo chi tiết tại đây).
3. Tích chọn các nhân viên muốn thêm vào khóa đào tạo.
4. Nhấn Đồng ý.


Xem thêm