[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung

Cho phép theo dõi các thông tin khác của hồ sơ nhân viên như lương, thuế, bảo hiểm...

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Thông tin Lương

Thông tin Thuế

Thông tin Quá trình đóng bảo hiểm

Thông tin Quá trình thanh toán bảo hiểm

Thông tin Nhân viên đi công tác

Thông tin Lịch sử tuyển dụng

Thông tin Tài sản


Xem thêm