[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép nhân sự theo dõi quá trình thực hiện khóa đào tạo từ lúc lập kế hoạch đến khi kết thúc.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Lập danh sách nhân viên dự kiến tham gia khóa đào tạo/buổi đào tạo

Bước 2: Thông báo khóa đào tạo cho nhân viên

Bước 3: Nhận đăng ký tham gia khóa đào tạo

Bước 4: Cập nhật chi phí thực tế phát sinh

Bước 5: Xác nhận nhân viên đã tham gia khóa đào tạo/buổi đào tạo

Bước 6: Ghi kết quả đào tạo cho khóa đào tạo/buổi đào tạo
Lưu ý:
  • Cần cập nhật trạng thái của khóa đào tạo tương ứng với tình hình thực tế để quản trị trạng thái của khóa đào tạo.
  • Với những khóa đào tạo có trạng thái Đã hoàn thành, chương trình tự động cập nhật thông tin chứng chỉ, kỹ năng của những nhân viên tham gia khóa đào tạo có kết quả là Đạt lên hồ sơ của nhân viên đó.                   


Xem thêm