[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Việc thiết lập các thông tin khác là để phục vụ cho việc sử dụng các phân hệ chi tiết trên phần mềm như phân hệ: Lương-Thuế-Bảo hiểm; Đánh giá-Đào tạo-Phúc lợi; Thủ tục...Các thông tin này có thể khai báo dần trong quá trình sử dụng các phân hệ trên phần mềm.
Các thông tin khác cần khai báo bao gồm:
Xem thêm