[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép nhân sự thiết lập công thức để tính ra số tiền khi khai báo thông tin lương, thông tin thu nhập, khấu trừ, các khoản phụ cấp...
2. Các bước thực hiện

1. Trên giao diện khai báo thông tin, nhấn vào biểu tượng

2. Thiết lập công thức bằng cách lựa chọn các thông tin và các toán tử.

3. Nhấn Kiểm tra công thức để kiểm tra tính hợp lệ của công thức.
4. Nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Có thể xóa toàn bộ công thức để thiết lập mới bằng cách nhấn Xóa công thức.


Xem thêm