[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép nhân sự thiết lập khoảng thời gian cho phép nhân viên đăng ký nơi khám chữa bệnh trực tuyến.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Lương\tại Bảo hiểm, chọn Đợt bảo hiểm.

2. Nhấn Thiết lập đăng ký KCB.

3. Tích chọn Cho phép nhân viên tự cập nhật nơi đăng ký khám chữa bệnh và thiết lập khoảng thời gian đăng ký.

4. Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ thông báo cho nhân viên trên trang wall.Xem thêm